Orario treni
13
Napoli - Pompei Scavi - Sorrento

Ente Autonomo Volturno

napoli_pompei_scavi_sorrento

TrenoProvenienzaDestinazione
Sorrento (05:30)Napoli Porta Nolana (06:43)
Sorrento (05:50)Napoli Porta Nolana (07:07)
Sorrento (06:26)Napoli Porta Nolana (07:43)
Sorrento (07:02)Napoli Porta Nolana (08:19)
Sorrento (07:38)Napoli Porta Nolana (08:55)
Sorrento (08:14)Napoli Porta Nolana (09:29)
Sorrento (08:50)Napoli Porta Nolana (10:05)
Sorrento (09:26)Napoli Porta Nolana (10:41)
Sorrento (10:02)Napoli Porta Nolana (11:17)
Sorrento (10:20)Napoli Porta Nolana (11:37)
Sorrento (10:38)Napoli Porta Nolana (11:53)
Sorrento (11:14)Napoli Porta Nolana (12:29)
Sorrento (11:50)Napoli Porta Nolana (13:05)
Sorrento (12:26)Napoli Porta Nolana (13:41)
Sorrento (13:02)Napoli Porta Nolana (14:17)
Sorrento (13:20)Napoli Porta Nolana (14:37)
Sorrento (13:38)Napoli Porta Nolana (14:53)
Sorrento (14:14)Napoli Porta Nolana (15:29)
Sorrento (14:50)Napoli Porta Nolana (16:05)
Sorrento (15:26)Napoli Porta Nolana (16:41)
Sorrento (16:02)Napoli Porta Nolana (17:19)
Sorrento (16:20)Napoli Porta Nolana (17:37)
Sorrento (16:38)Napoli Porta Nolana (17:53)
Sorrento (17:14)Napoli Porta Nolana (18:31)
Sorrento (17:50)Napoli Porta Nolana (19:05)
Sorrento (18:26)Napoli Porta Nolana (19:41)
Sorrento (19:02)Napoli Porta Nolana (20:17)
Sorrento (19:20)Napoli Porta Nolana (20:37)
Sorrento (19:38)Napoli Porta Nolana (20:53)
Sorrento (20:14)Napoli Porta Nolana (21:29)
Sorrento (20:50)Napoli Porta Nolana (22:05)
Sorrento (21:26)Napoli Porta Nolana (22:41)
Sorrento (22:02)Napoli Porta Nolana (23:16)

napoli_pompei_scavi_sorrento

TrenoProvenienzaDestinazione
Napoli Porta Nolana (05:40)Sorrento (06:53)
Napoli Porta Nolana (06:16)Sorrento (07:29)
Napoli Porta Nolana (06:52)Sorrento (08:05)
Napoli Porta Nolana (07:28)Sorrento (08:41)
Napoli Porta Nolana (08:04)Sorrento (09:17)
Napoli Porta Nolana (08:22)Sorrento (09:35)
Napoli Porta Nolana (08:40)Sorrento (09:53)
Napoli Porta Nolana (09:16)Sorrento (10:29)
Napoli Porta Nolana (09:52)Sorrento (11:05)
Napoli Porta Nolana (10:28)Sorrento (11:41)
Napoli Porta Nolana (11:04)Sorrento (12:17)
Napoli Porta Nolana (11:22)Sorrento (12:35)
Napoli Porta Nolana (11:40)Sorrento (12:53)
Napoli Porta Nolana (12:16)Sorrento (13:29)
Napoli Porta Nolana (12:52)Sorrento (14:05)
Napoli Porta Nolana (13:28)Sorrento (14:41)
Napoli Porta Nolana (14:04)Sorrento (15:17)
Napoli Porta Nolana (14:22)Sorrento (15:35)
Napoli Porta Nolana (14:40)Sorrento (15:53)
Napoli Porta Nolana (15:16)Sorrento (16:29)
Napoli Porta Nolana (15:52)Sorrento (17:05)
Napoli Porta Nolana (16:28)Sorrento (17:41)
Napoli Porta Nolana (17:04)Sorrento (18:17)
Napoli Porta Nolana (17:22)Sorrento (18:35)
Napoli Porta Nolana (17:40)Sorrento (18:53)
Napoli Porta Nolana (18:16)Sorrento (19:29)
Napoli Porta Nolana (18:52)Sorrento (20:05)
Napoli Porta Nolana (19:28)Sorrento (20:41)
Napoli Porta Nolana (20:04)Sorrento (21:17)
Napoli Porta Nolana (20:40)Sorrento (21:53)
Napoli Porta Nolana (21:16)Sorrento (22:29)
Napoli Porta Nolana (21:52)Sorrento (23:05)
Napoli Porta Nolana (22:11)Sorrento (23:20)