Orario treni MONSERRATO - MANDAS - ISILI

ARST

monserrato_mandas_isili

TrenoProvenienzaDestinazione
Mandas (05:29)Monserrato San Gottardo (07:11)
Mandas (06:10)Monserrato San Gottardo (07:52)
Mandas (07:30)Monserrato San Gottardo (09:10)
Isili (08:24)Monserrato San Gottardo (10:30)
Mandas (10:08)Monserrato San Gottardo (11:50)
Mandas (12:11)Monserrato San Gottardo (13:51)
Isili (12:51)Mandas (13:14)
Mandas (13:29)Monserrato San Gottardo (15:13)
Isili (13:59)Mandas (14:22)
Isili (15:45)Monserrato San Gottardo (17:49)
Dolianova (16:07)Monserrato San Gottardo (16:36)
Mandas (17:27)Monserrato San Gottardo (19:11)
Mandas (18:49)Monserrato San Gottardo (20:29)
Mandas (20:09)Monserrato San Gottardo (21:49)

monserrato_mandas_isili

TrenoProvenienzaDestinazione
Monserrato San Gottardo (06:51)Mandas (08:36)
Mandas (07:38)Isili (08:02)
Monserrato San Gottardo (08:09)Mandas (09:54)
Monserrato San Gottardo (09:29)Mandas (11:14)
Mandas (11:16)Isili (11:40)
Monserrato San Gottardo (11:30)Mandas (13:17)
Monserrato San Gottardo (12:50)Mandas (14:35)
Mandas (13:19)Isili (13:43)
Monserrato San Gottardo (14:12)Mandas (15:55)
Mandas (14:37)Isili (15:01)
Monserrato San Gottardo (15:25)Dolianova (15:55)
Monserrato San Gottardo (16:48)Mandas (18:33)
Monserrato San Gottardo (18:10)Mandas (19:55)
Monserrato San Gottardo (19:28)Mandas (21:15)